2e Premie Kroon 

V: Hotze v d Raven
MV: Lector v d Nijkamphoeve 

Zenne hat bereits einen gekörten Sohn:

Hidde v d Raven ,Dunalino
Hidde v d Raven